Development Block Bharmour

Sr. NO.

Panchayat_Name

1

AURA

2

BADGRAN

3

BAJOL

4

BHARMOUR

5

CHANHOTA

6

CHOBIA

7

DIYOL

8

DURGHATI

9

GAROLA

10

GHARED

11

GREEMA

12

HADSAR

13

HOLI

14

JAGAT

15

KHANI

16

KUGTI

17

KULETH

18

KUTHEHED

19

KUWARASI

20

LAMU

21

NAYAGRAN

22

POOLAN

23

PARANGHALA

24

RUHNUKOTHI

25

SACHUIN

26

SAHAN

27

SINYUR

28

TUNDAH

29

ULANSA